Tyčinis bankrotas - kada teismas (ne)gali tokią bylą nutraukti?

Dar viena mano laimėta byla!

Kada vykdant bankrotą ne teismo tvarka galima kreiptis teismą, kad jis būtų pripažintas tyčiniu? Dėl ir ko ir kada turi balsuoti kreditoriai? Kokios bankroto pripažinimo tyčiniu pasekmės? Ar teismas turi vadovautis išimtinai akcininko, kreditorių pozicija byloje ir ja tikėti?

Primenu, kad tyčinis bankrotas, kaip žinia, sukelia itin reikšmingas teisines materialines ir procesines teisines pasekmes:

  1. informuojamas prokuroras dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (JANĮ 71 straipsnio 4 dalis);
  2. taikomas specialus sandorių ginčijimo institutas (JANĮ 72 straipsnis);
  3. atsiranda galimybė reikšti tiesioginį asmeninį ieškinį vadovams;
  4. nustatant tyčinio bankroto pagrindus, reikia išsamiai įvertinti įmonės iki bankroto proceso pradžios vykdytą komercinę veiklą, finansinės atskaitomybės prievolių vykdymą, sandorių teisėtumą.

Tokie ginčai teismų praktikoje neretai reikalauja išsamaus įmonės veiklos tyrimo ar net ekspertinio tyrimo. Todėl kai Klientas (buvęs įmonės vadovas) paprašė manęs atstovauti byloje ir jį apginti, turėjau ieškoti "teisinio kabliuko - perliuko", kaip tai padaryti.

Ir man pavyko. Teismui pateikiau prašymą dėl bylos nutraukimo jos toliau net nenagrinėjant (jau po pirmojo įvykusio teismo posėdžio). Teismas prašymą tenkino.

Kaip man tai pavyko padaryti? Argumentai žemiau:

  1. Kadangi sąlygų, kokia veikla laikoma tyčiniu bankrotu, apibrėžimas, prezumpcijų elgesio neteisėtumui nustatymas yra materialiojo pobūdžio teisės nuostatos, kurioms netaikoma atgalinio galiojimo išimtis, nagrinėjamoje byloje taikytinos materialiosios teisės normos, reglamentuojančios bankroto pripažinimą tyčiniu, galiojusios vertinamų veiksmų atlikimo ir (ar) neveikimo momentu. Todėl sprendžiant dėl UAB bankroto pripažinimo tyčiniu, turi būti vadovaujamasi iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusiu ĮBĮ - o tai juk max svarbu!
  2. ĮBĮ 12–13 straipsnių normose buvo įtvirtinta galimybė nemokios įmonės bankroto procedūras vykdyti ir užbaigti ne teismo tvarka. ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalis nustato, kad ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu; teismo kompetencijai priskirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas. Nors ĮBĮ 20 straipsnyje ir nurodyta, kad (tik) teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu, pažymėtina, jog ĮBĮ 20 straipsnis, reglamentuojantis tyčinį bankrotą, yra bendroji ĮBĮ norma, tuo tarpu šio įstatymo 13 straipsnio 1 dalis yra specialioji norma, reglamentuojanti bankroto procesą ne teismo tvarka ir nustatanti, kad teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas;
  3. Kadangi įmonės bankrotas ne teismo tvarka vykdomas bendru įmonės ir jos kreditorių susitarimu ir visi klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime, apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai kreditoriai ir įmonė sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems, t. y. kai yra kreditorių ir įmonės skolininkės tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras;
  4. Klausimas dėl įmonės privedimo prie bankroto tyčia visų pirma nagrinėtinas kreditorių susirinkime ir tik nesutikdami su kreditorių susirinkimo nutarimu dėl tyčinio bankroto pripažinimo ar atsisakymo bankrotą pripažinti tyčiniu suinteresuoti asmenys turi teisę tokį kreditorių susirinkimo nutarimą skųsti teismui.

O kas įvyko šioje byloje? Nemokumo administratorius tik teismui įpareigojus sugebėjo pateikti kartu su balsavimo raštu biuleteniu prašymą dėl tyčinio bankroto proceso pradėjimo. Bet juk tai toli gražu nėra lygu sprendimui bankrotą pripažinti tyčiniu. Dar daugiau, prašyme buvo akivaizdi akcininko valia inicijuoti ikiteisminius tyrimus vadovams dėl galimai išvaistytų ar pasisavintų bendrovės lėšų, tačiau tai nieko bendra neturi su teisminiu procesu ir teismas negali ginti išimtinai akcininko interesų, kai jis tik to užsimano.

Teismas bylą nutraukė ir tai puikus pavyzdys, kaip kruopšti procesinių aspektų įžvalga gali padėti apginti savo Klientus įvairiose bylose.

RASA VAIČEKAUSKYTĖ
TEISININKĖ